Home

 

TAGALOG Diploma Bible Study Courses

 

 
Receive 50% Discount for In-Store Pick-Up!
 
Tagalog


YUNIT 1 - Basic CoursesPrice
Katotohanang Dapat Mong Paniwalaan50.00
Mga Taong Nakahara ang Panginoon60.00
Mga Itinuturo ng Biblia90.00
Ang Dakila sa Lahat sa Ibabaw ng Lupa60.00
Ang Salita (Juan)70.00
Pagsasaliksik sa Biblia70.00
Ang Tagapaglingkod ng Diyos (Marcos)70.00
Espiritual na Gatas para sa Manananpalataya80.00
Si Pedro at ang Iglesia80.00
Mga Aralin sa Buhay Cristiano100.00
All above Courses only:730.00


Home!English


YUNIT 2 - Elementary CoursesPrice
Tagapagligtas ng Sanlibutan70.00
Aakyatin Ko ang Mataas na Daan120.00
Patnubay sa Paglogong Cristiano100.00
Ang Sulat ni Santiago100.00
Mga Tungkulin ng Cristiano100.00
Mahahalagang Doktrina ng Biblia140.00
Nalibing sa Bautismo70.00
Ang Hapunan ng Panginoon70.00
Inibig ni Cristo and Iglesia100.00
Buod sa Biblia70.00
All above Courses only:940.00


Home!English


YUNIT 3 - Intermediate CoursesPrice
Timoteo at Tito180.00
Ang Babaeng Nakalulugod sa Diyos100.00
Ang Plano ng Diyos sa Iyong Pag-aasawa150.00
Mga Hula sa Biblia180.00
Pagsusuri sa Bagong Tipan140.00
Filipos Colosas at Filemon200.00
Genesis80.00
1 Corinto200.00
Roma70.00
Galacia100.00
All above Courses only:1,400.00


Home!English


YUNIT 4 - Advanced CoursesPrice
Pahayag100.00
Mga Aralin sa Tito120.00
Itatag Mo ang Aking Paa sa Mataas na Lupa140.00
Daniel200.00
Pagsisiyasat sa mga Taga Roma220.00
Isang Pagsusuri ng Saligan ng Cristo100.00
Batayan ng Pagsasanay Cristiano100.00
Pang-Intermedyong Pagsasanay110.00
Buhay na mga Prinsipyo ng Pagdidisipulo120.00
Maunlad na Cristanong Pagsasanay120.00
All above Courses only:1,330.00


Home!English


YUNIT Na PambataPrice
Magsimula sa Biblia I80.00
Magsimula sa Biblia II80.00
Alalahanin Mo ang Lumikha sa Iyo70.00
Mga Ginintuang Susi70.00
Isalaysay Mo sa Akin ang Kuwento ni Jesus70.00
Mga Bagay na Sinasabi at Ginagawa ni Jesus70.00
All above Courses only:440.00


Home!English

 
Receive 50% Discount for In-Store Pick-Up!
 Copyright © 2019 by Emmaus Philippines. All Rights Reserved.