BSACC.org

 

CEBUANO-HILIGAYNON-ILOCANO-Bible Studies

 

 
Receive 50% Discount for In-Store Pick-Up!
 
Cebuano - Hiligaynon - Ilocano


CEBUANO UnitPrice
Mahinungdanong mga Pagtulon-an sa Biblia50.00
Ang mga Tawo nga Nakatagbo50.00
Unsay Ginatudlo sa Biblia70.00
Espirituhanong Gatas Alang sa mga Bag-ong Magtutuo70.00
Si Pedro ug ang Iglesia70.00
Mga Pagtulun-an Alang sa Pagkinabuhing Cristiano70.00
Bulawanong mga Yawi60.00


Home!


HILIGAYNON UNITPrice
Kamatuoran Nga Kinahanglan Imo Tuohand50.00
Sila... kag ang Ginoo50.00
Kon Ano ang Ginatudlo sang Biblia70.00
Gatas nga Espirituhanon para sa Bag-o nga mga Tumoloo70.00
Si Pedro kag ang Iglesia70.00
Mga Leksyon para sa Kabuhi nga Cristohanon70.00
Ubay sa Cristohanan nga Pagtubo70.00
Ginlubong sa Bautismo60.00
Bulawanon nga Yabi60.00


Home!


ILOCANO UNITPrice
Ti Kapapatgan a Sursuro Ti Biblia50.00
Isuda... ken iti Dios50.00
Dagiti Isuro ti Santa Biblia70.00
Naespirituan a Gatas para Kadagiti Kababarbaro a Mmati70.00
Ni Pedro ken ti Iglesia70.00
Dagiti Leksyon para iti Nakristianuan a Panagbiag70.00
Mangiturong iti Idadakkel ti Kristiano70.00
Apo Jesus, Isuronak Koma60.00


Home!

 
Receive 50% Discount for In-Store Pick-Up!
 Copyright © 2020 by Emmaus Philippines. All Rights Reserved.